POLITIKA IMS

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA (IMS)

Naša politika Integrisanog Sistema Menadžmenta (IMS) proizilazi iz naše poslovne politike, a naši ciljevi IMS iz naših poslovnih ciljeva.

Svi zaposleni na čelu sa rukovodstvom TOI-TOI D.O.O. aktivno učestvuju u primeni i stalnom poboljšavanju integrisanog sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 (sistem menadžmenta kvalitetom), ISO 14001:2015 (sistem menadžmenta zaštitom životne sredine) i OHSAS 18001:2007 (sistem zaštite zdravlja i bezbednosti na radu), što dokazuju svojom spremnošću i stavom da interno i eksterno komunicira o kvalitetu svojih usluga, značajnim aspektima životne sredine i rizicima za zdravlje i bezbednost na radu.

Briga o zaštiti životne sredine i stvaranje optimalnih radnih uslove za bezbedan i zdravstveno zaštićen rad, kao i nivo svesti svih zaposlenih i rukovodstva o važnosti kvaliteta, zaštite životne sredine i sistemskog pristupa svakoj aktivnosti daju osnov za planiranje i realizaciju strateških ciljeva, koji odgovaraju svrsi ikontekstu organizacije i podržava njeno strateško usmerenje:

 • zadovoljenje zahteva i očekivanja klijenata u pogledu kvaliteta i ekoloskih zahteva,
 • optimalno upravljanje značajnim aspektima životne sredine i značajnim rizicima za bezbednost i zdravlje na radu, radi njihovog eliminisanja i svođenja na prihvatljiv nivo,
 • uspešno izvršavanje radnih zadataka u skladu sa zakonskim i drugim zahtevima,
 • preventivno delovanje na poboljšavanju performansi integrisanog sistema menadžmenta kroz obuku i razvijanje svesti važnosti i značaju sistema,
 • kontinualna ulaganja u razvoj i zadovoljstvo zaposlenih kao najdragocenijeg resursa TOI-TOI D.O.O.,
 • ušteda prirodnih resursa i energije i njihova kontrolisana i racionalna potrošnja,
 • kontrolisanim količinama otpadnih materija i njihovim klasiranjem u skladu sa mogućnostima dalje prerade,
 • neprekidno komuniciranje sa klijentima i zainteresovanim stranama, razmatranje njihovih prigovora, mišljenja i predloga radi
 • preduzimanja mera za njihovo uključivanje u napore TOI-TOI D.O.O. za stalno poboljšavanje,
 • razvijanje partnerskih odnosa sa investitorima, dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama i njihovo uključivanje i davanje doprinosa efektivnosti i efikasnosti integrisanog sistema menadžmenta TOI-TOI D.O.O.,
 • permanentna briga o informisanosti investitora i klijenata TOI-TOI D.O.O.,
 • maksimizacija dobiti uz kontinualno sniženje troškova na svim nivoima,
 • stalni rast i razvoj TOI-TOI D.O.O. i ključnih materijalnih i ljudskih resursa.

 

Svi zaposleni u TOI-TOI D.O.O., kroz stalni proces obuke, upoznati su sa ovom Politikom i imaju jasnu predstavu o iskazanim ciljevima i načinu njihovog ostvarivanja. 

Ova Politika TOI-TOI D.O.O. je dostupna i javna i periodično se razmatra i preispitije sa zaposlenima, poslovnim partnerima, zainteresovanim stranama i ostalim eksternim javnostima..

Kontaktirajte nas +381 11 3820 434 Ponuda Kontakt forma Lokacija Lokacija